Ofta frågat

Jag läste i tidningen en notis om att en person som utan tillstånd hade delat musik på nätet dömdes till böter och ersättningar. Vilka kan följderna av piratism vara?

Följderna kan vara både brotts- och civilrättsliga. Maximistraffet för upphovsrättsbrott är två års fängelse och för upphovsrättsförseelser böter. För att lagstridigt kringgå och erbjuda metoder för att kringgå tekniska skydd är straffet maximalt ett års fängelse.

Utöver det straffsrättsliga ansvaret är den som kränker rättigheterna skyldig att till rättsinnehavarna betala gottgörelse för olovlig användning av verk och skadestånd. Skyldigheten att betala gottgörelse förutsätter inte oaktsamhet, utan gottgörelse måste alltid betalas oberoende av vad den som kränker känner till. Skyldigheten att betala gottgörelse beror inte heller på i vilken ålder den som kränker är. Gottgörelsen är till sin natur en användningsavgift och motsvarar den summa som man hade fått för verken om de hade använts lagligt. Skyldighet att betala skadestånd förutsätter uppsåt eller oaktsamhet. Dessutom kan verk som tillverkats utan tillstånd och hjälpmedel som använts vid rättskränkningen dömas att förstöras.

19