APFI

Tuotos

Audiovisual Producers Finland – APFI uppstod våren 2018, när intressebevaknings- och upphovsrättsföreningarna för producenterna inom den audiovisuella branschen, Tuotos ry, Filmproducenter rf, SATU ry och Audiovisual Finland ry, sammanslog sina funktioner under ett och samma tak.

Vad gör APFI?

APFI har som uppgift att bevaka finländska audiovisuella innehållsproducenters intressen, främja internationalisering, kollektivt förvalta upphovsrätter samt ordna evenemang och tävlingar för branschen.

APFI:s mål är att stödja produktionsbolagen i såväl avtals- som upphovsrättsärenden, utveckla hela branschens affärsverksamhet till större konkurrenskraft och göra finländskt innehåll mera känt på den internationella marknaden. APFI bevakar produktionsbolagens intressen, följer utvecklingen av upphovsrättsläget i Finland och utomlands och gör utredningar och tar initiativ som behövs. APFI medverkar aktivt till att förbättra av-branschens verksamhetsförutsättningar och utveckla den digitala marknaden. Som medlem i Upphovsrättens informations- och övervakningscentral deltar APFI i arbetet mot kränkningar av upphovsrätten.

APFI representerar ca 250 film- och tv-producenter som är verksamma i Finland och mer än 17 000 utländska film- och tv-producenter, när det handlar sig om upphovsrätt. APFI avtalar om användningen av verk för produktionsbolagens räkning när det behövs centraliserade avtalslösningar. APFI förhandlar om villkoren för användningen audiovisuella verken, inkasserar ersättningarna och distribuerar dem till oberoende produktionsbolagen. De ersättningsslag som APFI distribuerar är ersättning för inspelning i undervisningssyfte, ersättning för privatkopiering, ersättning för vidaresändning, ersättning för filmförevisning i undervisning, ersättning för annan offentlig förevisning av film och ersättning för nätlagring.

I vilka ärenden skall man vända sig till APFI?

APFI erbjuder sina medlemmar hjälp i avtals- och upphovsrättsärenden samt finländsk och utländsk marknadsinformation och kontakter.

Det behövs alltid tillstånd för att förevisa en film offentligt såväl i undervisning som i annan icke-kommersiell verksamhet. Som offentlig förevisning betraktas i allmänhet all annan förevisning av film än sådan som sker inom den närmaste familje- och vänkretsen. Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av APFI. Läs mer ›

Kontakuppgifter

Audiovisual Producers Finland – APFI ry

Kaikukatu 4 B
00530 Helsingfors

Tfn 09 440 471
info(at)apfi.fi

https://apfi.fi/

Länkar

Förevisningslicens ›
Kunder ›
Tariffer för nätlagringstjänster ›