Ofta frågat

Jag ordnar min födelsedagsfest i en lokal jag hyrt och programmet innehåller en massa levande musik och skivmusik. Behöver jag licens för detta?
Nej, det behöver du inte om endast inbjudna gäster har tillträde till evenemanget. Licens krävs endast för offentliga evenemang.
3
Jag är motionsinstruktör och vill använda min musiksamling under mina lektioner. Får jag göra det?
Ja, men du måste skaffa en särskild licens från GT Musiikkiluvat Oy för instruktörsledd motion.
3
Varför visas inte hela utbudet i TV-kanalernas nättjänster (Yle Arenan, Katsomo, Ruutu osv.) utomlands? Och varför uteblir en del av programutbudet från nättjänsten också i Finland?
Det handlar om de avtal som slutits mellan TV-kanalerna och programmens rättsinnehavare. Kanalerna har avtalat med programmakarna om var och hur länge programmen får framföras. Om man inte avtalat om framförande av programinnehållet i nättjänsten eller på andra håll än i Finland, har inte kanalen rätt att visa det. En del av tjänsternas innehåll kan dock ses utomlands.
4
Får jag visa filmer från Netflix eller någon annan laglig strömningstjänst för publik?
Netflix omfattas av samma regler som visning av DVD-skivor. Om förevisningen sker i ett offentligt sammanhang eller ett evenemang som vem som helst har tillträde till, krävs tillstånd från rättsinnehavarna. Om det däremot sker vid ett slutet evenemang, såsom en filmkväll med kompisar, krävs inget tillstånd. Användarvillkoren för de flesta strömningstjänster gör klart att tjänsten endast är avsedd för enskilt bruk.
2
Får jag på YouTube lägga ut eget material som jag har filmat med video- eller mobiltelefonkamera?

Eget material (bland annat hemvideor eller kortfilmer som man har gjort med kompisarna) får läggas ut och spridas så som man själv vill. Om det emellertid på inspelningen syns eller hörs ett verk som har skapats av någon annan måste tillstånd för förmedling till allmänheten skaffas av verkets upphovsman eller annan rättsinnehavare.

Om det på inspelningen finns personer som kan identifieras måste tillstånd för förmedling till allmänheten fås av alla identifierbara personer. Tilläggsinformation får du i Dataombudsmannens byrås publikation Fotografier och integritetsskydd utgående från personuppgiftslagen.

22
Vi har för avsikt att visa hyrda och egna filmer på elevkårens filmkvällar. Behöver vi något tillstånd?
Sannolikt behöver du det eftersom det handlar om en offentlig visning. Upphovsrättsrådet har bland annat ansett att ett pensionärssällskaps bildförevisningar handlar om offentlig visning. Däremot är arrangemang som inte annonseras offentligt och där bara ett fåtal personer deltar på grund av ett vänskapsförhållande inte offentliga enligt upphovsrättsrådet För licenser för att visa  filmer kan man kontakta M&M Viihdepalvelu (www.elokuvalisenssi.fi).
28
Kan jag som ljudspår på min egen video lägga min favoritmusik från en skiva som jag äger?
Om du tänker visa videon utanför din närmaste familje- och vänskapskrets (t.ex. i YouTube), behöver du en licens för att ta upp/kopiera och framföra musiken. Teosto och Gramex (på finska) utfärdar licenser.
26
Kan jag i undervisningen använda snuttar av en video på basis av citatbestämmelsen?

Citaträtten är avsedd för situationer där ett verk citeras för att skapa ett nytt verk. I vanliga fall är det fråga om ett vetenskapligt arbete där andras publicerade tankar används som en del av ens egen publikation. Citaträtten ger inte möjlighet till att till exempel använda en film eller en del av den för att belysa eller liva upp undervisningen. Även när ett nytt verk skapas kan ett citat ske endast i den omfattning som ändamålet kräver. I rättspraxis har användningsrätten ofta begränsats till att en scen på några sekunder får användas.

27
Behöver jag ett tillstånd för att använda film i undervisningen?
Ja, för att visa film i en läroanstalt krävs det alltid tillstånd. Det är offentligt framförande att visa film i en läroanstalt och för offentligt framförande krävs alltid tillstånd av upphovsmannen. Tillstånd behövs även om du endast visar korta, några minuters utdrag ur filmen. För licenser för att visa  filmer kan man kontakta M&M Viihdepalvelu (www.elokuvalisenssi.fi).
41
Är det tillåtet att använda Yle Arenan i undervisningen?
Ja! Med licensen som Utbildningsstyrelsen anskaffat får man visa i undervisningen inhemska TV-program på Yle Areena och Arkivet. Licensen omfattar inte filmer  och det är inte tillåtet att spela in program från YLE Areena eller Arkivet.

Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av Audiovisual Producers Finland.

30
Jag tänker bjuda hem mina vänner för att se på film. Vi delar hyran för filmerna mellan oss, är det då fråga om offentligt framförande?

Nej, det är det inte. Enligt upphovsrättsrådet är filmkvällar som ordnas som hemmabjudningar – även om kostnaderna delas – inte offentligt framförande. Därför behöver visningstillstånd inte separat sökas.

21
I vår skola har vi för avsikt att grunda en filmklubb som skulle träffas en gång i veckan för att se på någon film. Måste vi ha tillstånd för detta? Är det någon skillnad beträffande tillståndet om det är fråga om en film inspelad från TV, hyrfilm eller köpt?
Hyrfilmer och filmer köpta i butik är endast avsedda för privat bruk. På samma sätt får man endast för eget privat bruk spela in från TV. Oberoende av inspelningens källa skall man därför i regel skaffa tillstånd för att visa film i annan än privat omgivning. Filmklubbens verksamhet är inte privat bruk utan offentligt framförande. Således krävs ett tillstånd av rättsinnehavarna för att visa film. För licenser för att visa  filmer kan man kontakta M&M Viihdepalvelu (www.elokuvalisenssi.fi). Beträffande övriga filmer kan man fråga om tillstånd från produktionsbolaget eller filmens distributör. En privat tillställning är enligt upphovsrättsrådet en tillställning som inte offentligt utannonseras och i vilken endast enstaka personer deltar på grund av vänskap.
35
Måste jag ha tillstånd om det bakom personer jag har intervjuat eller i bakgrunden i någon video jag har filmat syns foton som någon annan tagit eller till exempel en plansch?

Det behövs inget tillstånd om fotona och/eller planschen syns i bakgrunden i det material du har filmat eller om de annars är av en underordnad betydelse med beaktande av helheten.

28
Jag undervisar på ett universitet. Kan jag sätta ett diagram publicerat i en artikel på mina stordior?

Enligt upphovsrätten är det tillåtet att enligt god sed ta citat från publicerade verk. Citaten skall stöda den egna framställningen och skall underbygga eller åskådliggöra denna. Om infogningen av diagrammet i stordiorna uppfyller denna referensfunktion får du infoga bilden i dina dior utan att be om tillstånd. Upphovsman och källa måste nämnas enligt i branschen gällande god sed. Upphovsrätten omfattar inte heller kunskapsinnehåll i verk, såsom forskningsresultat, formler eller teorier, endast det egenartade sättet att framföra dem. Kunskap och liknande som ingår i verk får fritt användas av andra.

29
Kan jag ljuskopiera en arbetsbok vars upplaga är slutsåld?

Det fotokopieringstillstånd som Undervisnings- och kulturministeriet har skaffat gäller inte för arbets- och övningsböcker. Dessa får kopieras för undervisning endast om man separat har fått tillstånd av bokens förläggare och upphovsmän. Arbets- och övningsböcker är material som är mycket sårbart för kopiering och därför har inte förläggare och upphovsmän velat tillåta kopiering av dem. För att få det tillstånd som behövs lönar det sig att ta kontakt med verkets förläggare.

28
Jag undervisar på ett universitet. Kan jag sätta ett diagram publicerat i en artikel på mina stordior?
Enligt upphovsrättslagen får man citera offentliggjorda verk i enlighet med god sed och i den omfattning som ändamålet motiverar. Citatet ska också ha ett sakligt samband med verket där det används – det ska alltså fungera som hänvisning. Om bilden fyller den här funktionen i föreläsningspresentationen och citatet görs i den omfattning som ändamålet motiverar, får du inkludera bilden i din presentation utan att begära tillstånd. Upphovsmannen och källan ska uppges enligt god sed inom området.

Upphovsrätten omfattar dock inte verks sakinnehåll, såsom forskningsresultat, diagram eller teorier, utan endast det unika sättet att framföra dessa. Sakinnehållet i verk kan användas fritt av andra.

29
Är det tillåtet att ladda ner videor till sin egen dator från YouTube?

Nej, det är det inte. Användningsvillkoren för YouTube förbjuder kopiering av videor eller ljudspår på dem till den egna datorn. Dessutom finns det på YouTube mycket material som är uppladdat utan tillstånd av rättsinnehavarna. Kopiering från en olaglig källa är inte ens för eget bruk tillåtet.

26
Är det tillåtet att i undervisningen visa snuttar av en video från YouTube?
Enligt användningsvillkoren för YouTube är användning av YouTube tillåten för privat, icke-kommersiell bruk. En visning på en läroanstalt är offentligt framförande och därför kan YouTube inte användas i undervisningen.
30
Måste man be om tillstånd av upphovsmannen för att använda litteratur?

Om det är fråga om det som i upphovsrättslagen kallas exemplarframställning och tillgängliggörande av verk för allmänheten måste man i princip alltid be om tillstånd. I upphovsrätten har dock i lagen stipulerats vissa inskränkningar för vilka det nödvändigtvis inte behövs tillstånd. Upphovsrätten gäller inte för lagar, förordningar samt de flesta övriga myndighetspublikationerna.

30
Omfattas översättningar av upphovsrätten?

Upphovsrätten skyddar en tillräckligt egenartad översättning. Översättaren har då motsvarande rättigheter som upphovsmannen har till originalverket. För att översätta ett verk måste översättaren få tillstånd av upphovsmannen till originalverket och också för att tillgängliggöra verket för allmänheten.

18
Gäller upphovsrätten också utländska litterära verk?

Upphovsrätten skyddar verk oberoende av deras ursprungsland. För användning av alla verk som överstiger verkströskeln måste man be om tillstånd av rättsinnehavaren av upphovsrätten.

21
Jag vill på min hemsida lägga ut en dikt av Shakespeare. Kan jag göra det?

Upphovsrätten gäller i 70 år efter utgången av upphovsmannens dödsår. Efter det får man fritt använda ett verk. Shakespeare dog år 1616 och därför är hans upphovsrätt inte mera giltig. Ifall det är fråga om en översättning kan översättarens upphovsrätt eventuellt fortfarande vara giltig och då krävs översättarens tillstånd.

20
Var får jag mera information om upphovsrättsfrågor som gäller litteratur?
Ytterligare information får du hos upphovsrättsorganisationen för litteratur Sanasto.
20
Hur kan jag använda en dokumentkamera på lektionen?

På lektionen kan man med en dokumentkamera visa böcker, tidskrifter och andra publikationer på samma sätt som med en overheadprojektor. Publikationen kan med en datakanon projiceras så att eleverna kan se den. Den sida som projiceras får dock inte utan tillstånd bestående sparas till exempel i kamerans minne, på en minnessticka eller en dator. Digitaltillstånd för läroanstalter kan du fråga om hos Kopiosto.

30
Får man lägga text på ett illustrerat verk? Och får bilden beskäras?
Enligt § 3 i upphovsrättslagen får verk inte återges på ett sätt som kränker upphovsmannens konstnärliga egenart. Att lägga en text på en bild eller att beskära bilden kan kränka bildkonstnärens moraliska rättigheter. Därför måste man få bildkonstnärens tillstånd för en sådan användning.
20
Får jag lägga ut fotografiska verk eller bilder på målningar och skulpturer på min egen hemsida där jag berättar om händelser i mitt liv?

Du får inte lägga ut bilder på internet utan tillstånd av bildens rättsinnehavare. Internet är aldrig privat bruk. Det faktum att en fotograf eller någon annan rättsinnehavare av en bild har gett tillstånd till att återge bilden på någon hemsida i något sammanhang begränsar inte fotografens rättigheter när det gäller övrig användning.

23
Får jag låta trycka en vacker bild av bildkonstnär Marc Chagall på vårt inbjudningskort till bröllop och skicka det till våra ca hundra gäster?
Privat bruk är alltid bruk i den närmaste familje- och vänkretsen. Dessutom är privat bruk begränsat till några stycken. Några stycken är högst fem stycken. En mera omfattande användning förutsätter rättsinnehavarens tillstånd. I Finland representerar Kuvasto ry Marc Chagalls rättsinnehavare.
28
Kan jag på skolans hemsida lägga ut av elever tagna fotografier, ritade teckningar eller skrivna texter?

En elev har upphovsrätt till det material, såsom teckningar eller skriftliga lärdomsprov, som den har gjort. Att till exempel på skolans hemsida använda ett sådant verk förutsätter elevens godkännande. Om eleven är minderårig skall tillstånd skaffas av dennes målsman.

28
Måste jag ha tillstånd om det bakom personer jag har intervjuat eller i bakgrunden i någon video jag har filmat syns fotografier som andra har tagit eller till exempel en plansch?

Det behövs inget tillstånd om fotografierna och/eller planschen syns i bakgrunden i det material du har filmat eller om de annars är av underordnad betydelse med beaktande av helheten.

28
Måste man be om tillstånd av upphovsmannen för att använda litteratur?

Om det är fråga om det som i upphovsrättslagen kallas exemplarframställning och tillgängliggörande av verk för allmänheten måste man i princip alltid be om tillstånd. I upphovsrätten har dock i lagen stipulerats vissa inskränkningar för vilka det nödvändigtvis inte behövs tillstånd. Upphovsrätten gäller inte för lagar, förordningar samt de flesta övriga myndighetspublikationerna.

Sanasto answered this question

21
Vad är ett bildkonstverk?

Bildkonstverk är verk såsom målningar, skulpturer, fotografier, teckningar, textilkonst och grafik samt installationer, miljökonstverk och annat liknande som har överstigit verkströskeln.

När det gäller verk inom bildkonsten har verkströskeln varit låg. För att överstiga verkströskeln har lösningar sökts för brukskonstens del. En konventionell layout har inte fått det skydd som gäller verk. Ur upphovsrättslig synvinkel har det ingen betydelse på vilket material en bild är tryckt. Till exempel en teckning som var tryckt på en handduk ansågs vara ett självständigt och egenartat verk och fick skydd som verk.

21
Vilken är skillnaden mellan ett fotografi och ett fotografiskt verk?

Ett fotografiskt verk är ett verk som har tillverkats genom fotografering eller på ett sätt som är jämförbart med fotografering. Som fotografiska verk skyddas de fotografier som överstiger verkströskeln som ett egenartat resultat av en fotografs skapande arbete.

22
Vilka moraliska rättigheter till en bild har en upphovsman?

Namnet på upphovsmannen till en bild skall anges enligt god sed och bilden får inte ändras eller visas i sammanhang som är kränkande för upphovsmannen.

20
Är det möjligt att citera ett fotografi eller en annan illustration?

Bilder får citeras i en vetenskaplig framställning, såsom i ett lärdomsprov eller i konsthistorisk forskning samt i en kritisk framställning, såsom i en recension av teater- eller bildkonst. En bild måste ha samband med en text och citeringen måste vara befogad för att förtydliga eller åskådliggöra en framställning. Att samla illustrationer för en publikation är ändå inte möjligt genom att hänvisa till citaträtten.

21
Om det har gått 70 år från utgången av konstnärens dödsår får en bild då användas fritt?
En bildkonstnärs skyddstid både för de moraliska och de ekonomiska rättigheternas del är slut när den upphovsrättsliga skyddstiden upphör. Däremot har en fotograf som har fotograferat ett konstverk en fotografs uteslutande rätt, som enligt § 49 a i upphovsrättslagen är en närstående rättighet. En bildkonstnärs rättsinnehavare kan inte längre åberopa ekonomiska och moraliska rättigheter efter att skyddstiden har gått ut. Däremot kan Upphovsrättsrådet, som är underställt undervisningsministeriet, förbjuda ett offentligt förfarande som kränker den andliga odlingens intressen. Att använda Akseli Gallen-Kallelas verk reproducerade på porslinstallrikar ansågs inte vara kränkande.
33
Kan en byggnad användas i en reklam utan arkitektens tillstånd?

Användning i en reklam kan anses som en kränkande användning av bildkonstnärens moraliska rätt, den så kallade respekträtten. Även om en byggnad fritt får fotograferas gäller denna inskränkningsbestämmelse ekonomiska rättigheter. På grund av de moraliska rättigheterna måste arkitektens tillstånd för användningen ändå fås.

22
Jag ställer till med födelsedagsfest i ett utrymme som jag har hyrt och programmet innehåller mycket levande och inspelad musik. Behöver jag tillstånd för att framföra musiken?

Nej, det behöver du inte om endast dina inbjudna gäster har tillträde till festen. Däremot måste för offentliga evenemang tillstånd skaffas hos Teosto och Gramex.

30
Får jag på min egen video som ljudspår sätta favoritmusik från skivor jag äger?

Om du har för avsikt att använda videon i vidare kretsar än den närmaste familje- och vänkretsen behöver du tillstånd för att spela in och framföra musik. Tillstånd får du hos Teosto ja Gramex.

31
Jag arbetar som DJ, kan jag lagra min skivsamling på min dators hårddisk och spela skivorna via datorn?
Ja, men du behöver en licens för lagring och framförande från GT Musiikkiluvat Oy. Privata kopior får inte användas för offentligt framförande utan separat inspelningslicens. Detsamma gäller för låtar som inhandlats i nätbutiker för ljudupptagningar.
31
Jag är idrottsinstruktör och vill använda den musiksamling som jag har sammanställt på mina lektioner. Är det tillåtet att göra så?

Ja visst, men för det måste du skaffa en separat licens för idrottsinstruktörer hos Gramex och Teosto.

31
Hur mycket upphovsrättsersättning får musikerna och tonsättarna?

De som professionellt tonsätter och författar texter får ungefär 2 000 euro i Teosto-ersättningar årligen (medianinkomst). Gramex -ersättningarna som musikerna och sångarna får är i medeltal 550 euro per år. Ersättningarna varierar kraftigt på individnivå, eftersom de betalas exakt i förhållande till hur deras musik spelas.

21
Jag är idrottsinstruktör och vill använda den musiksamling som jag har sammanställt på mina lektioner. Är det tillåtet att göra så?

Ja visst, men för det måste du skaffa en separat licens för idrottsinstruktörer hos Gramex och Teosto.

31
Får man under skolans morgonsamling spela musik från en cd-skiva som förmedlas via centralradion?

Ja, det får man. På tillställningar som skolan ordnar och som hör till undervisningen enligt läroplanen kan man framföra levande musik eller spela musik från en ljudupptagning.

Tekijanoikeus.fi answered this question

21
Vad är det för skillnad mellan Teosto och Gramex?

Teosto samlar in upphovsrättsersättningar för tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Gramex samlar in ersättningar för dem som uppträder (musiker, sångare, kapellmästare, dirigenter) och för ljudupptagningsproducenterna. När Teosto samlar in ersättningar för både inspelad och levande musik samlar Gramex in dem endast för inspelad musik.

30
Måste jag ha tillstånd om jag spelar mina skivor i en restaurang där mina vänner har fest? Och om vårt band spelar där?
Om vem som helst har tillträde till evenemanget direkt, mot inträde eller exempelvis på basis av medlemskap, handlar det om offentligt framförande som kräver licens från GT Musiikkiluvat Oy. I fråga om levande musik krävs en licens från Teosto.
31
Vad är det för skillnad mellan Teosto och Gramex?

Teosto samlar in upphovsrättsersättningar för tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Gramex samlar in ersättningar för dem som uppträder (musiker, sångare, kapellmästare, dirigenter) och för ljudupptagningsproducenterna. När Teosto samlar in ersättningar för både inspelad och levande musik samlar Gramex in dem endast för inspelad musik.

30
Måste jag ha tillstånd om jag spelar mina skivor i en restaurang där mina vänner har fest? Och om vårt band spelar där?
Om vem som helst har tillträde till evenemanget direkt, mot inträde eller exempelvis på basis av medlemskap, handlar det om offentligt framförande som kräver licens från GT Musiikkiluvat Oy. I fråga om levande musik krävs en licens från Teosto.
31
Jag ställer till med födelsedagsfest i ett utrymme som jag har hyrt och programmet innehåller mycket levande och inspelad musik. Behöver jag tillstånd för att framföra musiken?

Nej, det behöver du inte om endast dina inbjudna gäster har tillträde till festen. Däremot måste för offentliga evenemang tillstånd skaffas hos Teosto och Gramex.

30
Får jag på min egen video som ljudspår sätta favoritmusik från skivor jag äger?

Om du har för avsikt att använda videon i vidare kretsar än den närmaste familje- och vänkretsen behöver du tillstånd för att spela in och framföra musik. Tillstånd får du hos Teosto ja Gramex.

31
Jag arbetar som DJ, kan jag lagra min skivsamling på min dators hårddisk och spela skivorna via datorn?
Ja, men du behöver en licens för lagring och framförande från GT Musiikkiluvat Oy. Privata kopior får inte användas för offentligt framförande utan separat inspelningslicens. Detsamma gäller för låtar som inhandlats i nätbutiker för ljudupptagningar.
31
Måste man be om tillstånd av upphovsmannen för att använda litteratur?

Om det är fråga om det som i upphovsrättslagen kallas exemplarframställning och tillgängliggörande av verk för allmänheten måste man i princip alltid be om tillstånd. I upphovsrätten har dock i lagen stipulerats vissa inskränkningar för vilka det nödvändigtvis inte behövs tillstånd. Upphovsrätten gäller inte för lagar, förordningar samt de flesta övriga myndighetspublikationerna.

30
Jag har för avsikt att ordna en poesikväll. Vad skall jag beakta?
Offentligt framförande av verk omfattas av upphovsmannens ensamrätt och därför behöver du tillstånd av upphovsmannen. Nästan allt annat än framförande inom den närmaste familje- och vänkretsen är offentligt framförande. Tillstånd för att offentligt framföra litteratur kan man fråga om hos upphovsorganisationen för litteratur Sanasto.
30
Hur kan jag använda en dokumentkamera på lektionen?

På lektionen kan man med en dokumentkamera visa böcker, tidskrifter och andra publikationer på samma sätt som med en overheadprojektor. Publikationen kan med en datakanon projiceras så att eleverna kan se den. Den sida som projiceras får dock inte utan tillstånd bestående sparas till exempel i kamerans minne, på en minnessticka eller en dator. Digitaltillstånd för läroanstalter kan du fråga om hos Kopiosto.

30
Om det har gått 70 år från utgången av konstnärens dödsår får en bild då användas fritt?
En bildkonstnärs skyddstid både för de moraliska och de ekonomiska rättigheternas del är slut när den upphovsrättsliga skyddstiden upphör. Däremot har en fotograf som har fotograferat ett konstverk en fotografs uteslutande rätt, som enligt § 49 a i upphovsrättslagen är en närstående rättighet. En bildkonstnärs rättsinnehavare kan inte längre åberopa ekonomiska och moraliska rättigheter efter att skyddstiden har gått ut. Däremot kan Upphovsrättsrådet, som är underställt undervisningsministeriet, förbjuda ett offentligt förfarande som kränker den andliga odlingens intressen. Att använda Akseli Gallen-Kallelas verk reproducerade på porslinstallrikar ansågs inte vara kränkande.
33
Får jag låta trycka en vacker bild av bildkonstnär Marc Chagall på vårt inbjudningskort till bröllop och skicka det till våra ca hundra gäster?
Privat bruk är alltid bruk i den närmaste familje- och vänkretsen. Dessutom är privat bruk begränsat till några stycken. Några stycken är högst fem stycken. En mera omfattande användning förutsätter rättsinnehavarens tillstånd. I Finland representerar Kuvasto ry Marc Chagalls rättsinnehavare.
28
Måste jag ha tillstånd om det bakom personer jag har intervjuat eller i bakgrunden i någon video jag har filmat syns fotografier som andra har tagit eller till exempel en plansch?

Det behövs inget tillstånd om fotografierna och/eller planschen syns i bakgrunden i det material du har filmat eller om de annars är av underordnad betydelse med beaktande av helheten.

28
Är det tillåtet att ladda ner videor till sin egen dator från YouTube?
Nej, det får man inte. YouTubes användarvillkor förbjuder kopiering av videor och deras ljudspår till en egen enhet. Dessutom finns det mycket material i YouTube som laddats upp utan att man frågat rättsinnehavarna om lov. Att kopiera verk från olagliga källor är inte tillåtet ens för enskilt bruk (även om tjänstens användarvillkor inte direkt skulle förbjuda kopiering).

TTVK answered this question

31
Behöver jag ett tillstånd för att använda film i undervisningen?
Ja, för att visa film i en läroanstalt krävs det alltid tillstånd. Det är offentligt framförande att visa film i en läroanstalt och för offentligt framförande krävs alltid tillstånd av upphovsmannen. Tillstånd behövs även om du endast visar korta, några minuters utdrag ur filmen.

Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av Audiovisual Producers Finland.

M&M Viihdepalvelu Oy beviljar tillstånd för offentligt framförande och hyr ut filmer från många europeiska och amerikanska produktionsbolag. Beträffande övriga filmer kan man fråga om tillstånd från produktionsbolaget eller filmens distributör.

40
I vår skola har vi för avsikt att grunda en filmklubb som skulle träffas en gång i veckan för att se på någon film. Måste vi ha tillstånd för detta? Är det någon skillnad beträffande tillståndet om det är fråga om en film inspelad från TV, hyrfilm eller köpt?
Hyrfilmer och filmer köpta i butik är endast avsedda för privat bruk. På samma sätt får man endast för eget privat bruk spela in från TV. Oberoende av inspelningens källa skall man därför i regel skaffa tillstånd för att visa film i annan än privat omgivning. Filmklubbens verksamhet är inte privat bruk utan offentligt framförande. Således krävs ett tillstånd av rättsinnehavarna för att visa film.

Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av Audiovisual Producers Finland.

M&M Viihdepalvelu Oy beviljar tillstånd för offentligt framförande och hyr ut filmer från många europeiska och amerikanska produktionsbolag. Beträffande övriga filmer kan man fråga om tillstånd från produktionsbolaget eller filmens distributör.

En privat tillställning är enligt upphovsrättsrådet en tillställning som inte offentligt utannonseras och i vilken endast enstaka personer deltar på grund av vänskap.

35
Måste jag ha tillstånd om det bakom personer jag har intervjuat eller i bakgrunden i någon video jag har filmat syns foton som någon annan tagit eller till exempel en plansch?

Det behövs inget tillstånd om fotona och/eller planschen syns i bakgrunden i det material du har filmat eller om de annars är av en underordnad betydelse med beaktande av helheten.

28
Vi har för avsikt att visa hyrda och egna filmer på elevkårens filmkvällar. Behöver vi något tillstånd?

Javisst, eftersom visningen är offentlig. Upphovsrättsrådet har bland annat ansett att en pensionärsgrupps filmförevisning var offentligt framförande. Däremot är enligt Upphovsrättsrådet sådana tillställningar inte offentliga som inte officiellt utannonseras och som endast enstaka personer deltar i på basis av vänskap. Rättigheterna till offentligt framförande av en film ägs i allmänhet av det företag som har producerat filmen.

28
Kan jag som ljudspår på min egen video lägga min favoritmusik från en skiva som jag äger?
Om du tänker visa videon utanför din närmaste familje- och vänskapskrets (t.ex. i YouTube), behöver du en licens för att ta upp/kopiera och framföra musiken. Teosto och Gramex (på finska) utfärdar licenser.
26
Om det finns ett kopieringsskydd på en cd- eller dvd-skiva, får det brytas?

Enligt lagen får ett kopieringsskydd inte brytas för att kunna kopiera skivan. Om skyddet av någon anledning förhindrar att skivan kan spelas får det endast brytas för att spela den.

19
Vad är en kompensationsavgift?
Den s.k. kompensationsavgiften betalas för framställning av exemplar av ett verk för privat bruk till verkets upphovsmän och andra rättighetsinnehavare. Kompensationen betalas ur statsbudgeten.
20
Hur mycket kompensationsavgift blir det?
Åren 2015 och 2016 fanns det anslag på 11 miljoner euro reserverat för detta syfte.
19
Kan jag ljuskopiera en arbetsbok vars upplaga är slutsåld?

Det fotokopieringstillstånd som Undervisnings- och kulturministeriet har skaffat gäller inte för arbets- och övningsböcker. Dessa får kopieras för undervisning endast om man separat har fått tillstånd av bokens förläggare och upphovsmän. Arbets- och övningsböcker är material som är mycket sårbart för kopiering och därför har inte förläggare och upphovsmän velat tillåta kopiering av dem. För att få det tillstånd som behövs lönar det sig att ta kontakt med verkets förläggare.

28
Vad händer om jag säljer kopierade skivor eller spel?

Då används privata kopior för annat än privata ändamål och därför är det fråga om kränkning av upphovsrätten. Följden kan vara straffrättsligt- och skadeståndsansvar.

27
Kan jag kopiera en tidningsartikel som jag har hittat på nätet och foga den till min PowerPoint presentation som jag kommer att använda under lektionen?

Det tillstånd som Undervisnings- och kulturministeriet har skaffat för skolorna gäller inte för digital kopiering. Digital kopiering är bland annat kopiering från internet som en del av en PowerPoint-presentation. Om digitaltillstånd avsedda för läroanstalter kan du fråga hos Kopiosto.

31
Är privat kopiering tillåten?

Hemmakopiering är allmänt och tillåtet. Enligt lagen får verk som är skaffade från en laglig källa kopieras i några exemplar för eget och närståendes bruk, men inte för offentligt framförande eller till försäljning. Det är tillåtet att till exempel kopiera cd-skivor som man antingen har köpt eller lånat på biblioteket och från TV får man spela in de program man vill.

Det samma gäller emellertid inte för dataspel och – program, eftersom deras upphovsrättsliga skydd är starkare och bestäms separat i spelets eller programmets användarlicens. I princip får man av dem endast ta en säkerhetskopia som behövs vid lagligt bruk. Om man äger både en bordsdator och en bärbar dator måste i de flesta fall program köpas separat för vardera.

19
För privat bruk får man kopiera från en laglig källa. Vad är en laglig källa?

Ett villkor för privat kopiering är att den sker från en laglig källa. Det verk som skall kopieras måste vara lagligen tillverkat och förmedlat. Lagliga källor är bl.a. cd-skivor i original och vanliga radio- och TV-sändningar. Olagliga källor är däremot fysiska piratinspelningar samt verk som utan tillstånd sprids i p2p-nätverk samt verk som olagligt förmedlas i nätradion.

21
Är privat hemmakopiering vanlig?

Javisst, under ett år kopieras i Finland minst lika många skivor som det köps av dem i lagliga butiker. Uppskattningsvis kopierar finländarna lagligen på ett år ungefär en halv miljard filer, vilkas sammanlagda marknadsvärde rör sig kring 2 miljarder euro.

22
Får verk kopieras till vilket format som helst, till exempel musik till mp3-filer eller en gammal VHS-kassett till en dvd-skiva?
Ja, det får de. Kopiering för enskilt bruk begränsas inte visavi kopieringssättet. Kopieringen får dock inte göras av en utomstående part, och en kopia framställd för enskilt bruk får inte användas för andra syften, såsom att delas ut offentligt. Man får endast kringgå effektiva tekniska skydd för att titta eller lyssna på det fysiska verksexemplaret, men inte för att göra kopior.
20
Vad är tekniska skydd?

Tekniska skydd är den s.k. digitala tidens lås och med hjälp av dem är det möjligt att göra affärer på nätet. Avsikten är att kunden får varan först när den är betalad eller att den kan använda produkten endast till det ändamål den har betalat för.

På internet kan skyddet användas på så sätt att produkten kan tas emot först när den är betalad. Dessutom kan man med skydden begränsa bland annat digital kopiering av produkten. Däremot finns det inte sådana lås som skulle förhindra en analog inspelning av en skiva – via en ledning till en annan inspelande cd-spelare eller bandspelare.

19
Hur känner jag igen en fysisk piratprodukt?
Man känner bl.a. igen en piratprodukt på ett lågt pris, en dålig kvalitet på tryckningsarbetet och på en ovanlig försäljningskanal. Ett tecken på piratprodukt kan till exempel vara att det på en dvd-skiva finns många olika filmer eller att filmen först nyligen har kommit till biograferna. Dessutom är texterna med information om rättsinnehavare och identifikationsuppgifterna som är pressade på skivan bristfälliga. Tilläggsinformation får du här (på finska).
19
Vilka filer kan man dela på internet (t.ex. i p2p nätverk)?

Endast de filer som du vet att rättsinnehavarna har gett tillstånd till att de delas. Dessutom kan du dela verk som du själv har gjort, om du inte har kommit överens om att rättigheterna till dem administreras av någon aktör (upphovsrättsorganisation, förläggare, skivbolag).

20
Jag läste i tidningen en notis om att en person som utan tillstånd hade delat musik på nätet dömdes till böter och ersättningar. Vilka kan följderna av piratism vara?

Följderna kan vara både brotts- och civilrättsliga. Maximistraffet för upphovsrättsbrott är två års fängelse och för upphovsrättsförseelser böter. För att lagstridigt kringgå och erbjuda metoder för att kringgå tekniska skydd är straffet maximalt ett års fängelse.

Utöver det straffsrättsliga ansvaret är den som kränker rättigheterna skyldig att till rättsinnehavarna betala gottgörelse för olovlig användning av verk och skadestånd. Skyldigheten att betala gottgörelse förutsätter inte oaktsamhet, utan gottgörelse måste alltid betalas oberoende av vad den som kränker känner till. Skyldigheten att betala gottgörelse beror inte heller på i vilken ålder den som kränker är. Gottgörelsen är till sin natur en användningsavgift och motsvarar den summa som man hade fått för verken om de hade använts lagligt. Skyldighet att betala skadestånd förutsätter uppsåt eller oaktsamhet. Dessutom kan verk som tillverkats utan tillstånd och hjälpmedel som använts vid rättskränkningen dömas att förstöras.

21
Är det tillåtet att ladda ner videor till sin egen dator från YouTube?

Nej, det är det inte. Användningsvillkoren för YouTube förbjuder kopiering av videor eller ljudspår på dem till den egna datorn. Dessutom finns det på YouTube mycket material som är uppladdat utan tillstånd av rättsinnehavarna. Kopiering från en olaglig källa är inte ens för eget bruk tillåtet.

25
Jag skulle vilja citera en annans text i min egen text, är det tillåtet?

Citaträtten är en bestämmelse om inskränkning i upphovsrätten, som ger möjlighet till citat som står i överensstämmelse med god sed. Ett citat är ett direkt citat från ett publicerat verk. Den citerade texten skall på något sätt belysa den egna texten; att endast skapa mervärde med hjälp av ett citat överensstämmer inte med god sed. Överensstämmelse med god sed är också att nämna den upphovsman och källa som citeras.

24
Jag har för avsikt att ordna en poesikväll. Vad skall jag beakta?
Offentligt framförande av verk omfattas av upphovsmannens ensamrätt och därför behöver du tillstånd av upphovsmannen. Nästan allt annat än framförande inom den närmaste familje- och vänkretsen är offentligt framförande. Tillstånd för att offentligt framföra litteratur kan man fråga om hos upphovsorganisationen för litteratur Sanasto.
30
Vad är piratkopiering?
Piratkopiering innebär att framställa och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat innehåll för allmänheten utan rättsinnehavarnas tillstånd. Med andra ord handlar det om olaglig tillverkning och försäljning av filmer, dataspel- och program, skivor och liknande inspelningar som andra har gjort.
21
Vad säger lagen om piratkopiering?
Försäljning och import av piratprodukter, också för eget privat bruk, är förbjudet. Det är olagligt att utan tillstånd dela och ladda ner filer från internet.
20
Är numera både delning och nedladdning förbjudet?

Javisst, lagen förbjuder bägge. För nedladdning kan man bli tvungen att betala ersättning till rättsinnehavarna. För delning kan det utöver ersättning bli fråga om bötesstraff eller fängelse.

21
Varför är piratkopiering förbjudet?
Pratkopiering försvagar kulturbranschen såväl i Finland som på andra håll i världen. Det är inte rätt att utan tillstånd och utan att betala för det skaffa sig resultatet av en annans arbete som denna med sitt arbete försöker leva av. Det är ojust mot både konstnärer och företagare i branschen och mot dem som köper sin musik lagligt. Piraterna får ekonomisk vinning i form av obetalade produkter. Piratkopiering över nätet är numera en större risk för kulturarbetarna än "traditionell piratism". Piratsidorna drivs med inkomster som man får från reklam som finns på webbplatserna och/eller med kundernas månadsavgifter. Inte en enda cent av dessa pengar går till de upphovsmän vilkas verk finns på webbplatserna för nedladdning.
21
Kan man åka fast för piratkopiering?
Folk blir kontinuerligt fast för piratkopiering. Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK) övervakar den upphovsrätt medlemsorganisationerna företräder och ingriper aktivt i olika former av piratkopiering. Utöver detta finns det i Finland exempelvis advokatbyråer som företräder utländska filmbolag och som har skickat ut ersättningsyrkanden för olovlig delning av filmer eller TV-serier.
21
Vad händer om jag säljer kopierade skivor eller spel?

Då används privata kopior för annat än privata ändamål och därför är det fråga om kränkning av upphovsrätten. Följden kan vara straffrättsligt- och skadeståndsansvar.

27
Kan jag på skolans hemsida lägga ut av elever tagna fotografier, ritade teckningar eller skrivna texter?

En elev har upphovsrätt till det material, såsom teckningar eller skriftliga lärdomsprov, som den har gjort. Att till exempel på skolans hemsida använda ett sådant verk förutsätter elevens godkännande. Om eleven är minderårig skall tillstånd skaffas av dennes målsman.

28
Kan jag kopiera en tidningsartikel som jag har hittat på nätet och foga den till min PowerPoint presentation som jag kommer att använda under lektionen?

Det tillstånd som Undervisnings- och kulturministeriet har skaffat för skolorna gäller inte för digital kopiering. Digital kopiering är bland annat kopiering från internet som en del av en PowerPoint-presentation. Om digitaltillstånd avsedda för läroanstalter kan du fråga hos Kopiosto.

31
Kan jag på skolans hemsida lägga ut av elever tagna fotografier, ritade teckningar eller skrivna texter?

En elev har upphovsrätt till det material, såsom teckningar eller skriftliga lärdomsprov, som den har gjort. Att till exempel på skolans hemsida använda ett sådant verk förutsätter elevens godkännande. Om eleven är minderårig skall tillstånd skaffas av dennes målsman.

19
Vi har för avsikt att samla in pengar för en lägerskola genom att sälja julkort som eleverna har illustrerat. Vad måste vi beakta?

Ett julkort som en elev har gjort kan mycket väl vara ett skyddat bildkonstverk. I så fall behövs det tillstånd för att använda det. Om eleven är minderårig skall tillstånd skaffas av dennes målsman.

21
Får jag på skolavslutningen med kamera spela in musikuppföranden och teaterstycken?

För att få spela in tal samt musik- och scenuppföranden behövs för det mesta tillstånd av både upphovsmannen och dem som uppträder.

Föräldrar får naturligtvis för privat bruk med en videokamera filma sitt barns uppträdande.

För en tillfällig inspelning av elevernas eller lärarens levande framförande behövs inget tillstånd. Denna inspelning kan endast tillfälligt användas i undervisningen, inte för andra ändamål. Du kan exempelvis spela upp ett tillfälligt inspelat musikuppförande på en lektion.

23
Jag undervisar på ett universitet. Kan jag sätta ett diagram publicerat i en artikel på mina stordior?

Enligt upphovsrätten är det tillåtet att enligt god sed ta citat från publicerade verk. Citaten skall stöda den egna framställningen och skall underbygga eller åskådliggöra denna. Om infogningen av diagrammet i stordiorna uppfyller denna referensfunktion får du infoga bilden i dina dior utan att be om tillstånd. Upphovsman och källa måste nämnas enligt i branschen gällande god sed. Upphovsrätten omfattar inte heller kunskapsinnehåll i verk, såsom forskningsresultat, formler eller teorier, endast det egenartade sättet att framföra dem. Kunskap och liknande som ingår i verk får fritt användas av andra.

29
Behöver jag ett tillstånd för att använda film i undervisningen?
Ja, för att visa film i en läroanstalt krävs det alltid tillstånd. Det är offentligt framförande att visa film i en läroanstalt och för offentligt framförande krävs alltid tillstånd av upphovsmannen. Tillstånd behövs även om du endast visar korta, några minuters utdrag ur filmen.

Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av Audiovisual Producers Finland.

M&M Viihdepalvelu Oy beviljar tillstånd för offentligt framförande och hyr ut filmer från många europeiska och amerikanska produktionsbolag. Beträffande övriga filmer kan man fråga om tillstånd från produktionsbolaget eller filmens distributör.

40
Är det tillåtet att använda Yle Arenan i undervisningen?

Inget av-visningstillstånd som för tillfället beviljas läroinrättningar ger möjlighet att använda Yle Arenan i undervisningen.

31
I vår skola har vi för avsikt att grunda en filmklubb som skulle träffas en gång i veckan för att se på någon film. Måste vi ha tillstånd för detta? Är det någon skillnad beträffande tillståndet om det är fråga om en film inspelad från TV, hyrfilm eller köpt?
Hyrfilmer och filmer köpta i butik är endast avsedda för privat bruk. På samma sätt får man endast för eget privat bruk spela in från TV. Oberoende av inspelningens källa skall man därför i regel skaffa tillstånd för att visa film i annan än privat omgivning. Filmklubbens verksamhet är inte privat bruk utan offentligt framförande. Således krävs ett tillstånd av rättsinnehavarna för att visa film.

Licens för att förevisa inhemska spelfilm beviljas av Audiovisual Producers Finland.

M&M Viihdepalvelu Oy beviljar tillstånd för offentligt framförande och hyr ut filmer från många europeiska och amerikanska produktionsbolag. Beträffande övriga filmer kan man fråga om tillstånd från produktionsbolaget eller filmens distributör.

En privat tillställning är enligt upphovsrättsrådet en tillställning som inte offentligt utannonseras och i vilken endast enstaka personer deltar på grund av vänskap.

35
Jag skulle vilja citera en annans text i min egen text, är det tillåtet?

Citaträtten är en bestämmelse om inskränkning i upphovsrätten, som ger möjlighet till citat som står i överensstämmelse med god sed. Ett citat är ett direkt citat från ett publicerat verk. Den citerade texten skall på något sätt belysa den egna texten; att endast skapa mervärde med hjälp av ett citat överensstämmer inte med god sed. Överensstämmelse med god sed är också att nämna den upphovsman och källa som citeras.

24
Jag undervisar på ett universitet. Kan jag sätta ett diagram publicerat i en artikel på mina stordior?

Enligt upphovsrätten är det tillåtet att enligt god sed ta citat från publicerade verk. Citaten skall stöda den egna framställningen och skall underbygga eller åskådliggöra denna. Om infogningen av diagrammet i stordiorna uppfyller denna referensfunktion får du infoga bilden i dina dior utan att be om tillstånd. Upphovsman och källa måste nämnas enligt i branschen gällande god sed. Upphovsrätten omfattar inte heller kunskapsinnehåll i verk, såsom forskningsresultat, formler eller teorier, endast det egenartade sättet att framföra dem. Kunskap och liknande som ingår i verk får fritt användas av andra.

29
Är det tillåtet att i undervisningen visa snuttar av en video från YouTube?
Enligt användningsvillkoren för YouTube är användning av YouTube tillåten för privat, icke-kommersiell bruk. En visning på en läroanstalt är offentligt framförande och därför kan YouTube inte användas i undervisningen.
30
Kan jag i undervisningen använda snuttar av en video på basis av citatbestämmelsen?

Citaträtten är avsedd för situationer där ett verk citeras för att skapa ett nytt verk. I vanliga fall är det fråga om ett vetenskapligt arbete där andras publicerade tankar används som en del av ens egen publikation. Citaträtten ger inte möjlighet till att till exempel använda en film eller en del av den för att belysa eller liva upp undervisningen. Även när ett nytt verk skapas kan ett citat ske endast i den omfattning som ändamålet kräver. I rättspraxis har användningsrätten ofta begränsats till att en scen på några sekunder får användas.

27