Närstående rättigheter

Utöver verk skyddar upphovsrättslagen även vissa andra prestationer. Dessa är skyddsobjekt för så kallade närstående rättigheter.
Närstående rättigheter är rättigheter som står upphovsrätten nära. Skydd från närstående rättigheter får bland annat utövande artister, fotografier som inte överstiger verkströskeln samt producenter av bildupptagningar. Skyddstiden för närstående rättigheter är för närvarande 50 år efter utgången av året för framförandet, inspelningen eller publiceringen. I september 2011 förlängde Europaparlamentet och -kommissionen skyddstiden till 70 år. Det är meningen att direktivet skall träda i kraft i medlemsländerna senast 2014.

Vem får skydd av närstående rättigheter?

Utövande artister

Framförandet av ett verk får inte utan den utövande artistens samtycke spelas in på en anordning med vilken det kan återges. Framförandet får inte heller göras tillgängligt för allmänheten genom att förmedla det via radio eller television eller med direkt överföring. Ett inspelat framförande får inte utan samtycke kopieras eller spridas till allmänheten och inte heller förmedlas till allmänheten via beställningsbaserade webbtjänster. För överföring och offentligt framförande av ljudupptagningar och framföranden som spelats in på musikupptagningar med visuella element är musikerna och sångarna berättigade till ersättning. Alla utövande artister har dessutom samma moraliska rättigheter som en upphovsman.

Ljudupptagningsproducenter

För att kopiera en ljudupptagning eller överföra den till allmänheten måste ett tillstånd skaffas av ljudupptagningsproducenten. För offentligt framförande av en ljudupptagning och för överföring av den till allmänheten är producenterna berättigade till ersättning.

Bildupptagningsproducenter

För att kopiera en bildinspelning, dvs. en inspelning med rörliga bilder eller att överföra den till allmänheten behövs tillstånd av producenten. Likaså krävs tillstånd av producenten för att förmedla en bildinspelning till allmänheten via beställningsbaserade webbtjänster.

Upphovsrätten gäller också för upphovsmän till ett filmverk. Även filmer får skydd av samma anledning. I filmer finns också skyddade prestationer av utövande artister.

Fotografier

En fotograf har ensamrätt att bestämma över ett fotografi genom att tillverka exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten. Fotografens tillstånd behövs när det tillverkas kopior av ett fotografi eller när en bild visas offentligt eller sprids på internet. Fotografen har dessutom samma moraliska rättigheter som en upphovsman.

Radio- och televisionsföretag

En radio- eller televisionsutsändning får inte utan samtycke från utsändningsföretaget sändas vidare och inte heller spelas in på en anordning med vilken den kan återges. Utan utsändningsföretagets samtycke får en televisionsutsändning inte heller återges i lokaler som allmänheten mot avgift har tillträde till.

Tillverkare av kataloger och databaser

Att kopiera eller göra arbeten som innehåller stora mängder data – kataloger, tabeller, register o.d. – tillgängliga för allmänheten förutsätter tillverkarens tillstånd. Även sådana databaser som inte är skyddade som verk, men där insamlingen, verifieringen eller presentationen av innehållet har krävt ansenliga insatser, får motsvarande skydd. Skyddstiden för rättigheter för tillverkare av sådana arbeten är 15 år från det år arbetet blev färdigt eller det datum det offentliggjordes.

Vill du ha mera information? Bläddra i genom Ofta frågat!