Innehållet i upphovsrätten

En upphovsman har ensamrätt att bestämma över hur hans verk används. Upphovsmannen har ekonomiska och moraliska rättigheter till sitt verk. De ekonomiska rättigheterna hänför sig till att verk säljs och görs tillgängliga för allmänheten. De moraliska rättigheterna skyddar närmast upphovsmannens konstnärliga heder.

Ekonomiska rättigheter

Utgående från de ekonomiska rättigheterna är det möjligt för upphovsmannen att så som han vill avtala om hur hans verk används och att för denna användning också få ersättning. De ekonomiska rättigheterna omfattar två rättigheter: rätten att tillverka exemplar av ett verk och göra ett verk tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen har ensamrätt till detta och för att använda ett verk krävs i allmänhet alltid upphovsmannens uttryckliga tillstånd.

  • Tillverkning av ett verksexemplar anses vara tillverkning av ett verk helt eller delvis, direkt eller indirekt, tillfälligt eller bestående samt med vilken metod och i vilken form som helst. Tillverkning av ett exemplar är också att överföra ett verk till en anordning med vilken det kan reproduceras. Tillverkning är därigenom till exempel att ett verk trycks, reproduceras, kopieras och spelas in på band, cd- eller dvd-skiva eller lagras i datorns minne.
  • att göra tillgängligt för allmänheten är att sprida verksexemplar till allmänheten (t.ex. genom att sälja, hyra ut eller via internet), att ett verk framförs och visas offentligt samt förmedlas till allmänheten. Det är fråga om förmedling till allmänheten när publiken inte är närvarande vid själva framförandet, till exempel när ett verk förmedlas i radio eller i datanät.

Moraliska rättigheter

Upphovsmannens moraliska rättigheter förbjuder bland annat plagiering, förfalskning eller användning av en annans verk på ett kränkande sätt. De kräver också att upphovsmannens namn nämns. Således skyddar de moraliska rättigheterna upphovsmannens person.

  • Enligt faderskapsrätten har en upphovsman rätt att bli nämnd enligt god sed när ett verk används, ett verks upphovsman och den artist som framför det bör till exempel nämnas när ett musikstycke spelas på radio.
  • Respekträtten förbjuder att ett verk ändras på så sätt att det kränker upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart.

Överlåtelse av rättigheter

De ekonomiska rättigheterna kan med avtal överlåtas antingen helt eller delvis Även ett muntligt avtal är giltigt, men det rekommenderas ändå att alltid skriftligen avtala om överlåtelse av rättigheter och dess villkor. Det är alltid mycket lättare att åberopa ett skriftligt avtal och på så sätt kunna undvika tvister i framtiden om vad som egentligen har avtalats.

De moraliska rättigheterna kan vanligen inte överlåtas. De förblir hos upphovsmannen även om de ekonomiska rättigheterna har överlåtits vidare. En upphovsman kan överlåta sina moraliska rättigheter endast för begränsade användningssyften.

I ett anställningsförhållande övergår upphovsrätter inte automatiskt till arbetsgivaren. Orsak till och omfattning av överlåtelsen kan till exempel bero på bestämmelser i arbetsavtalet, övriga villkor i anställningsförhållandet eller syftet med arbetsuppgiften. Ett undantag är rättigheterna för en upphovsman till ett dataprogram, dessa övergår till arbetsgivaren om inte annat är överenskommet.

När rättsinnehavaren avlider överlåts rättigheterna som arv till dennes arvingar. En upphovsman kan också i normala fall testamentera sina rättigheter. Upphovsrätten gäller 70 år efter utgången av upphovsmannens dödsår.

Vill du ha mera information? Bläddra i genom Ofta frågat!